Promotie-onderzoek

PublicationsDe ontwikkeling van het girale betalingsverkeer in Nederland in de 20e eeuw

Kern van het onderzoek is een analyse van de ontwikkeling van het girale betalingsverkeer in deze eeuw. De analyse geschiedt vanuit een speltheoretisch begrippenkader. Daarnaast zal een bedrijfskundige benadering gehanteerd worden om om recht te doen aan de grote diversiteit van invalshoeken die van belang is (monetair, maatschappelijke, technisch, juridisch) voor de marktpartijen.

Het doel van het onderzoek is hierbij om op grond van de beschikbare literatuur alternatieve hypotheses te formuleren welke het verloop van een sleutelmoment (‘formative events’) in de ontwikkeling van de sector zouden kunnen verklaren. Een voorbeeld van zo’n sleutelmoment is de oprichting van de Postcheque en Girodienst in 1918. Andere potentiële sleutelmomenten (een selectie moet nog plaatsvinden) worden verzameld en bijeengebracht in een totaallijst.

De opzet van het onderzoek bestaat uit literatuurstudie en archiefonderzoek, aangevuld met gestructureerde interviews met de bij sleutelmomenten betrokken personen/functionarissen. De medewerking van diverse private instellingen (banken) is hierbij een gewenst, doch niet noodzakelijk uitgangspunt.